Page 8 - DECEMBAR 2022. - Apoteka PLUS
P. 8

APOTEKA                                                                          9

  Snažan imunitet                                   Vitamin D3 - mikronutrijent

                                             od velikog značaja    ako bismo bili otporniji na bakterije  ili dodatno suplementacijom, trebalo oba-  poslednje dve godine dosta je podi-  sa povećanim rizikom za razvoj kardiova-
    i viruse koji nas okružuju važno je da  vezno da unosite u organizam su:    U                    skularnih bolesti, poremećajem funkcije
                                               gnuta svest o značaju vitamina D,
  Kformiramo snažan imunitet. Najčešće se  ● cink                     koji predstavlja pravu zvezdu među  štitaste žlezde i razvojem dijabetesa meli-
  svi setimo toga da smo trebali na imunitetu  ● magnezijum              nutrijentima. Ne tako davno, kada god se  tusa, većim rizikom za razvoj respiratornih
  raditi, u trenutku kada nas već stigne                     govorilo o efektima vitamina D, uglavnom  infekcija i oslabljenom funkcijom imuno-
  prehlada ili grip. Imunitet se gradi svaki  ● vitamin A            se mislilo na njegovu ulogu u metabolizmu  loškog sistema.
  dan, a ne samo kada organizam odreaguje  ● vitamin B6                kalcijuma i održavanju zdravlja kostiju.
  i traži pomoć.              ● vitamin B12               Međutim sada, sve veći broj studija svedoči  Abela pharm Vitamin D3 - za
                       ● vitamin C                o pozitivnim efektima vitamina D na različite  različite potrebe organizma
                       ● vitamin D                sisteme organa. Koliko je njegovo prisustvo  Preporuke za unos vitamina D su
                       Kako da znate da vam je imunitet oslabio  značajno, svedoči i podatak da gotovo svaka  različite i zavise od pojedinih faktora kao
                                             ćelija u organizmu ima receptore za koje se
                      i da treba ozbiljnije da se posvetite  vezuje vitamin D.           što su godine starosti, izloženost suncu,
                      njegovom jačanju?                                  zdravstveno stanje organizma, prisustvo
                       Simptomi pada imuniteta mogu biti    Najznačajniji efekti vitamina D na orga-  različitih infekcija i bolesti, ali i samog
                      različiti, ali neki od njih su:       nizam:                 stepena nedostatka ovog nutrijenta.
                       Umor - hroničan umor je znak pada   ● reguliše funkciju imunskog sistema
                      imuniteta. Ukoliko ste stalno iscrpljeni,  ● doprinosi zdravlju kardiovaskularnog Shodno različitim potrebama i prepo-
                      lako se zadišete i neke male promene utiču    sistema               rukama za  unos vitamina D3, kompanija
                      na vaš nivo energije, to može biti simptom                      Abela pharm kreirala je proizvode:
                      pada imuniteta.                ● doprinosi održavanju optimalne   Vitamin D3 1000 IU, Vitamin D3 2000 IU
                       Česte bakterijske infekcije – ukoliko   gustine kostiju           i Vitamin D3 4000 IU, koji zadovoljavaju
                      ste u situaciji da morate da pijete često  ● pozitivan efekat na procese rasta različite potrebe ljudi za ovim nutrijentom
                      antibiotike zbog upale grla, pluća, uha ili   i razvoja ćelije          i doprinose normalnoj imunološkoj funkciji,
   Zdrava ishrana bogata vitaminima i  sličnih stvari, to je znak koji vam telo šalje                  jačanju otpornosti organizma, zdravlju
  mineralima je prva linija odbrane od virusa  da ne može da se bori kako treba protiv  ● pozitivan efekat na pamćenje kardiovaskularnog i nervnog sistema.
  i bakterija, koja nam pomaže da ojačamo  bolesti svojim antiteima.           i raspoloženje
  imunitet. Zbog današnjeg stila života  Česte virusne infekcije – ako vam se
  često ne stižemo da imamo ishranu koja je  dešava da čim neko ima neki virus i vi ga  Nedostatak vitamina D u populaciji
  dovoljno bogata vitaminima i mineralima,  odmah „pokupite“, imate grip, muči vas  Organizam se snabdeva vitaminom D
  ali zato nam mogu pomoći suplementi koje  herpes, ili konstantno neke prehladice,  putem ishrane, suplementacije ali i sinte-
  uz konsultaciju sa farmaceutom možemo  definitivno treba da se pozabavite svojim  zom u dermisu kože pod uticajem sunčeve
  uzimati na dnevnom nivou, u skladu sa  imunitetom.              svetlosti. Iako naizgled deluje jednostavno
  našim potrebama i zdravstvenim stanjem.  Alergije – sposobnost tela da se izbori sa  da se organizmu obezbedi optimalna količina
  Naravno, pored zdrave ishrane veliku  alergenima dosta zavisi od toga da li vam  vitamina D, kod velikog procenta populacije
  ulogu u imunološkom statusu imaju i drugi  je pao imunitet ili nije. Često su alergijske  se javlja nedostatak ovog nutrijenta. Istra-
  faktori. Na primer, fizička aktivnost u  reakcije prilično ublažene ili izlečene  živanja su pokazala da se kod gotovo svake
  velikoj meri doprinosi građenju i podizanju  jačanjem imunog sistema.        druge osobe javlja deficijencija vitamina D
  imuniteta, kao i kvalitetan i zdrav san. Sa  Teško zarastanje rana – uzroci toga mogu  u određenom stepenu.
  druge strane, neke od nezdravih navika  biti razni, ali treba obratiti pažnju i na
  poput konzumiranja alkohola, cigareta ili  to da li slab imunitet i nedostatak cinka  Posledice nedostatka vitamina D
  preveliko izlaganje stresu svakako neće  doprinosi tome.
  imati pozitivan uticaj na imunitet.    Osluškujte svoj organizam i pružite mu  Usled nedostatka vitamina D može doći
   Vitamini i minerali koji su prilično bitni za  redovnu podršku kroz zdrave životne  do gubitka koštane mase i razvoja mišićne
  snažan imunitet i koje biste putem ishrane,  navike.                slabosti. Deficit vitamina D povezan je i
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13