Page 8 - liflet_oktobar_23 final
P. 8

APOTEKA                                                                          9


  Upoznajte dijebetes                                 Upotreba acetil-salicilne kiseline

                                             kod dijabetičara    ećer je jedan od najvažnijih izvora  Najbolji način da utvrdite da li je  ijabetes je jedno od najčešćih hroni- vezana sa razvojem kardiovaskularnih bo-
    energije za Vaše telo, ali se može  Vaša bolest dobro regulisana je redovno  čnih nezaraznih oboljenja. Svetska lesti.
  Šiskoristiti tek kada iz krvi uđe u ćelije.  merenje šećera u krvi.        Dzdravstvena organizacija i Međunaro-  Acetil-salicilna kiselina je među prvim
  Da bi se to dogodilo, potrebna je dovoljna  Nivo šećera u krvi treba da merite na  dna federacija za dijabetes procenjuju da
  količina insulina. U dijabetesu se ne  pravi način i u vreme koje najefi kasnije  od 2017. godine u svetu od dijabetesa bolu- sintetisanim lekovima, a danas je jedan
  proizvodi dovoljno insulina u pankreasu  može da pokaže dnevne oscilacije.   je 425 miliona ljudi, a da će se broj obolelih  od najčešće korišćenih lekova širom sveta.

  i/ili su ćelije neosetljive na insulin. Zbog                     do 2045. godine povećati na 629 miliona.  Pripada grupi nesteroidnih antiinflamato-

  toga ulazak šećera iz krvi u ćelije nije  Šta је dnevni profil glikemije?   Iako se najviše stope incidencije registruju rnih lekova (NSAIL). Pored ublažavanja
  adekvatan, a kao posledica raste vrednost  Dnevni profi l glikemije predstavlja 7-8  u razvijenim zemljama, najveći porast broja  bolova, snižavanja telesne temperature i
  šećera u krvi. Dijabetes je hronično stanje  merenja i beleženja rezultata, u toku  obolelih se očekuje u zemljama u razvoju,  smanjenja upale (u nešto višim dozama),
  u kome postoji stalno povišen nivo šećera  istog dana, po sledećem rasporedu:    gde spada i naša zemlja.        acetil-salicilna kiselina (u dozama od 75 mg
  u krvi, a smanjen u ćelijama tela.    ● pre svih glavnih obroka (doručka,   Dijabetes (Diabetes mellitus) je hronična,  – 150 mg dnevno) može sprečiti stvaranje
   S ovom bolešcu је, pridržavajući se  ručka i večere) i 1,5-2 sata nakon njih                     krvnih ugrušaka. Doze acetil-salicilne ki-
  pravila zdravog života, lečenja i pravilne                      metabolička bolest koju karakteriše povi- seline, od 100 ili 75 mg sprečavanju sle-
  ishrane, moguće kvalitetno i dugo živeti. ● uveče, pred spavanje          šena vrednost glukoze u krvi (iznad 7  pljivanje i nagomilavanje krvnih pločica
   Pronalaženje ravnoteže između pravilne  ● u 3 sata ujutru (ovo merenje je ne- mmol/l). Usled poremećaja u lučenju insu- (trombocita) i na taj način sprečavaju na-
  ishrane, fi zičke aktivnosti i lečenja,  ophodno samo kada je osoba na terapiji  lina, hormona koji sintetišu ß-ćelije pankre- stajanje krvnih ugrušaka (tromba) koji
  osnova је dobrog života sa dijabetesom.  insulinom)              asa, glukoza se ne može preneti do ćelija
  Samokontrola tu može pomoći. To znači                      u kojima se iskorišćava i to dovodi do hi- može izazvati delimičnu ili potpunu bokadu
                       Koliko često treba da merite nivo
  da sami pazite na svoj šećer u krvi i  šecera u krvi?            perglikemije.              krvnog suda u srcu ili mozgu.
  aktivno učestvujete u lečenju svoje bo-                      Postoji više vrsta dijabetesa: tip-1 (insulin
  lesti. Samokontrola podrazumeva i sa- Ako imate dijabetes tip 1- uradite dnevni
  modisciplinu. То је izuzetno važno, jer  profi l glikemije najmanje 2 puta nedeljno,  zavisni Diabetes melitus) koji nastaje usled  Aktuelne smernice Evropskog ka-
  mnogo toga što učinite tokom dana utiče  a u međuvremenu prekontrolišite nivo  smanjenog ili potpunog prestanka lučenja  rdiološkog društva (ESC) o lečenju
  na Vaš šećer u krvi. Vi sami svakodnevno  glikemije našte najmanje još jednom  insulina, i tip-2 (insulin nezavisni Diabetes  kardiovaskularnih bolesti kod paci-
  uzimate svoje lekove. Vi odlučujete šta i  nedeljno.                melitus) nastaje usled smanjene osetljivosti  jenata sa dijabetesom preporučuju
  kada jedete. Vi birate kako, kada i koliko  Ako imate dijabetes tip 2 i koristite  ćelija na delovanje insulina, jedna od na-
  ste fi zički aktivni. Kod Vas је ključ Vašeg  lekove - uradite dnevni profi l glikemije  jčešćih bolesti u starijoj populaciji. primenu niskodozne aceti-salicilne
  zdravlja.                jednom mesečno, a u međuvremenu      Ono što je zabrinjavajuće jeste da skoro  kiseline u sekundarnoj prevenciji ka-
   Samokontrola nivoa šećera (kontrola  izmerite glikemiju našte i posle obroka još                     rdiovaskularnih događaja kod pacije-
  glikemije) je sastavni deo lečenja šećerne  jednom nedeljno.            40% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema  nata koji su imali srčani udar ili hi-
  bolesti i ujedno najbolji način da saznate  Ako imate dijabetes tip 2 i primate  postavljenu dijagnoznu i ne zna za svoju  ruršku intervenciju na srcu u cilju
  kako hrana, lekovi i fi zička aktivnost utiču  insulin - uradite dnevni profi l glikemije  bolest. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa  poboljšanja prokrvljenosti.
  na nivo šećera u krvi i koja је njihova  jednom nedeljno, a u međuvremenu  je mnogostruko veći (oko 95%) u odnosu na
  međusobna veza.             proverite glikemiju našte i posle obroka  osobe sa tipom 1 dijabetesa.
   Kontrola glikemije Vas stalno podstiče                      Pacijenti sa dijabetesom su u poveć anom  Kod pacijentata koji boluju od dijabetsa,
  na oprez, daje Vam mogućnost korigovanja  još jednom nedeljno.           riziku od razvoja kardiovaskularnih bolesti  koji imaju dokazanu kardiovaskularnu bolest
  terapije i mogućnost intervencije u slučaju  Imajte na umu: samokontrola je jedini  sa manifestacijama koronarne arterijske bo- i koji su u veoma visokom kardiovaskula-
  neke komplikacije. Aparati za merenje  način da baš svakog dana znate kako je  lesti, srčane insufi cijencije, atrijalne fi bri- rnom riziku, može se razmotriti primena
  šećera u krvi (glukometri) su sada svima  Vaša bolest regulisana. Dobro regulisana                   niskih doza acetil-salicilne kiseline (75mg -
  dostupni i sa velikom tačnošću Vam mogu  šećerna bolest znači da je vrednost Vašeg  lacije i moždanog udara, kao i bolesti aorte  100mg).
  pomoći da kontrolišete svoj šecer. Oni  šećera u krvi na prazan stomak do 7,0  i perifernih arterija. Pored toga, dijabetes
  su laki za rukovanje i treba ih redovno  mmol/l, a dva sata nakon obroka ispod 9  je glavni faktor rizika za razvoj hronične  Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre
  koristiti.               mmol/l.                   bolesti bubrega, koja je sama po sebi po- nego što prvi put primenite ovaj lek.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13