Page 8 - liflet_MAJ_2024
P. 8

APOTEKA                                                                          9

  Ključni nutrijent za zdravlje                            Kako ubrzati oporavak nakon povrede?

  kože i zglobova                                              o povreda zglobova, tetiva i ligamenata  menjen je osobama koje imaju povremeni ili
                                              i preloma kostiju najčešće dolazi u  hronični problem sa tetivama i ligamentima.
    a li ste ikada razmišljali o tome kako  kolagena, posebno u njihovim ljuspicama.  Dfizički aktivnoj populaciji, što ne znači  Ukoliko dođe do povrede zgloba ili su
    ishrana može uticati na zdravlje vaše  Uključivanje jaja u ishranu može pomoći u  da su starije osobe pošteđene pojave  zglobovi konstantno pod opterećenjem
  Dkože i zglobova? Jedan od ključnih  održavanju nivoa kolagena u telu.     istegnuća, uganuća ili naprslina, pogotovo  usled intenzivnih fizičkih aktivnosti -
  nutrijenata koji može imati značajan uticaj  ● voće i povrće- Namirnice poput limuna,  ako govorimo o damama u menopauzi,  preporučuje se proizvod Fortinn koji sadrži
                                                                              ®
  na ove vitalne delove tela je kolagen.  pomorandže, bobičastog voća, crvene  kod kojih je prirodno smanjena sinteza  fomulaciju peptida (Fortigel ) koja ciljano
                                                                             ®
  Konzumiranje namirnica bogatih kolagenom  paprike i brokolija sadrže antioksidanse  kolagena.             deluje na zglobnu hrskavicu, poboljšavajući
  može pružiti brojne                                  Među rekreativcima i sportistima povrede  pokretljivost zgloba. U jednoj dozi ovih
                                                                 proizvoda se nalazi čak 5g bioaktivnih ko-
  prednosti, od održa-                                se najčešće javljaju usled loše tehnike  lagenih peptida. Vitamin C je dobijen iz
  vanja elastičnosti ko-                               izvođenja vežbi, neadekvatnih uslova tre-  prirodnog izvora i doprinosi efikasnijoj si-
  že do podrške zglo-                                niranja ili prevelikog opterećenja. Preko 50%  ntezi kolagena potrebnog za obavljanje
  bovima i ligamentima.                                svih sportskih povreda odnosi se na povrede  funkcije hrskavice, tetiva, ligamenata i
   Kolagen je protein                                koštanog sistema i mišića. Te povrede su  kostiju.
                                             praćene intenzivnim bolom i otokom i naj-
  koji čini oko 30%                                 češće zahtevaju dugotrajno mirovanje i  Treći proizvod iz ove palete Forticolinn
                                                                                   ®
  proteinske mase u                                 primenu adekvatne terapije. Kod preloma  preporučuje se kod pojave naprslina ili
  ljudskom telu. On je                               je situacija dosta komplikovanija i period  preloma kostiju jer efikasno ubrzava stva-
  osnovni sastojak kože,                                oporavka je značajno duži.       ranje nove koštane mase i zarastanje ko-
  kostiju, ligamenata,                                                    stiju, čime se značajno skraćuje period opo-
  tetiva i hrskavice.                                                    ravka nakon preloma. Ovaj proizvod, pored
  Kroz proces starenja,                                                   peptida (Fortibone ), sadrži i kalcijum –
                                                                         ®
  nivo kolagena u telu                                 Primena bioaktivnih kolagenih pe-  strukturni molekul neophodan za pravilnu
  opada, što može re-                                 ptida u prevenciji i terapiji pojave  izgradnju neorganskog dela kostiju. Može se
  zultirati gubitkom ela-                                naprsnuća i preloma kostiju, povreda  koristiti i kod dijagnostifikovane osteopenije
  stičnosti kože, poja-                                zglobova, tetiva i ligamenata je posle-  ili osteoporoze, kako bi se stimulisao proces
  vom bora, ali i proble-                                dnjih nekoliko godina intenzivno ispi-  izgradnje kostiju i povećala gustina koštane
  mima sa zglobovima.                                  tivana i pokazala je izuzetno dobre  mase.
   Srećom, ishrana mo-                                 rezultate – kako u pogledu efikasnosti,  Ukoliko se peptidi primenjuju nakon
  že igrati ključnu ulogu u održavanju  koji su važni za proizvodnju kolagena  tako i u segmentu bezbednosti.   povrede, potrebno je u kontinuitetu uzimati
  optimalnih nivoa kolagena u telu. Evo  u telu. Uključivanje raznovrsnog voća i                  proizvod 3 do 6 meseci kako bi se skratilo
  nekoliko namirnica koje su posebno bogate  povrća u ishranu može podržati zdravlje                   vreme oporavka i ubrzao proces vraćanja
  ovim važnim proteinom:         kože i zglobova.                Bioaktivni kolageni peptidi stimulišu  svakodnevnim aktivnostima. Postoje stanja
                       Ishrana bogata kolagenom ne samo da  stvaranje novih lanaca kolagena i elastina,  koja zahtevaju dužu upotrebu proizvoda
   ● pileće noge- pileće noge su bogate  može poboljšati izgled kože već može  čime se najpre ubrzava zarastanje tkiva, što  Fortinn i Forticolinn , kao što su artroze,
                                                                    ®
                                                                          ®
  kolagenom, posebno u obliku želatina koji  i podržati zdravlje zglobova, tetiva i  dovodi do smanjenog osećaja bola prilikom  osteopenija i osteoporoza, pa je važno znati
  se oslobađa tokom kuvanja. Dodavanje  ligamenata. Redovno konzumiranje nami-  pravljenja pokreta, a zatim se obezbeđuju  da je i dugotrajna kontinuirana primena
  pilećih nogu u supu može biti izvrstan način  rnica bogatih kolagenom može pomoći u  i čvrstina, pokretljivost i elastičnost ovih  potpuno bezbedna.
  da povećate unos kolagena.       održavanju strukture i funkcije ovih važnih  tkiva. Na ovaj način se ubrzava proces
   ● riba- posebno masne ribe poput lososa,  delova tela.              oporavka i smanjuje rizik od nastanka novih
                                             povreda.
  skuše i sardina su izvrsni izvori kolagena, ali  Dakle, sledeći put kada planirate svoj
  i omega-3 masnih kiselina koje podržavaju  obrok, razmislite o uključivanju namirnica  U apotekama se može naći proizvod
                                                  ®
  zdravlje kože i zglobova.        koje su bogate kolagenom kako biste   Tendocolinn  koji sadrži bioaktivne kola-
                      podržali zdravlje i vitalnost vaše kože i  gene peptide u patentiranoj formulaciji
   ● jaja- jaja su takođe izvrstan izvor  zglobova. Vaše telo će vam biti zahvalno! Tendoforte , vitamin C i vitamin B6, a na-
                                                 ®
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13